VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Forbasy
doc O miestných daniach (2013)
doc O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc O ochrane nefajčiarov
doc O komunálnych odpadoch, drobných stavebných odpadoch a starých vozidlách
doc O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
doc O zásadách poskytovania príspevkov neziskovým organizáciám
doc O chove a držaní psov na území obce Forbasy
doc O opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytnuté úkony v rámci opatrovateľskej služby
doc O predajnom a prevádzkovom čase na území obce Forbasy
DOC Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 o pohrebisku v obci Forbasy
doc O kontrole vykonávanej obecnou samosprávou
doc Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní čistoty a ochrany zelene na území obce
doc O verejných kultúrnych podujatiach
doc O pobyte osôb na území obce Forbasy
doc O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach
doc O vymedzení verejných priestranstiev (plôch) na účely volebnej kampane
doc Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v obci Hniezdne
doc O určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
doc O postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy Obce Forbasy
doc O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Forbasy
doc Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Forbasy
pdf VZN o odpadoch
pdf VZN-priestor pre kandidátov